Monday 9:30am Pre-k combo

Monday 10:30am Pre-k combo

Monday 4pm Ballet (5-7 yrs)

Monday 4pm Boys’ Hip Hop

Monday 4:30pm Pre-k combo 

Monday 5pm Hip Hop (5-7 yrs)

Monday 5pm Lyrical/Praise & Worship

Monday 5:30pm Jr. Cheer & Tumble 

Monday 6pm Jazz (6-9 yrs) 

Monday 6pm Hip Hop I

Monday 6:30pm Ballet (8-11 yrs)

Monday 7pm Lyrical/Praise & Worship

Tuesday 9:30am Pre-k combo 

Tuesday 10:30am Pre-k combo

Tuesday 4pm Ballet (5-7 yrs)

Tuesday 4pm Hip Hop (6-9 yrs)

Tuesday 4:30pm Jazz (5-7 yrs)

Tuesday 5:00pm Ballet (8+ yrs)

Tuesday 5pm Ballet (6-9 yrs)

Tuesday 5:30pm Pre-k combo

Tuesday 6pm Contemporary

Tuesday 6pm Teen Ballet

Tuesday 6:30pm Hip Hop

Tuesday 7pm Teen Jazz 

Tuesday 7:30pm Teen Boys’ Hip Hop

Wednesday 9:30am Pre-k combo

Wednesday 10:30am Pre-k combo

Wednesday 4pm Tap

Wednesday 4:30pm Hip Hop 

Wednesday 4:30pm Ballet

Wednesday 5pm Hip Hop

Wednesday 5:30pm Jazz

Wednesday 5:30pm Pre-k combo

Wednesday 6pm Boys’ Hip Hop

Wednesday 6:30pm Cheer & Tumble

Wednesday 6:30pm Lyrical/Praise & Worship

Wednesday 7:00pm Teen Hip Hop 

Thursday 9:30am Pre-k combo 

Thursday 4pm Ballet 

Thursday 4pm Hip Hop 

Thursday 4:30 Pre-k combo

Thursday 5pm Tap 

Thursday 5pm Jazz 

Thursday 5:30pm Hip Hop 

Thursday 6pm Jazz 

Thursday 6pm Lyrical/Praise & Worship

Thursday 7pm Ballet 

Thursday 7pm Intermediate Tap

Friday 6pm Ballet

Performance Team Pink (Ballet)

Performance Team Pink (Jazz)

Performance Team Pink (Contemporary)

Performance Team Blue (Ballet)

Performance Team Blue (Jazz)

Performance Team Blue (Contemporary)

Performance Team Pink & Blue (Hip Hop) 

Saturday 9:30am Ballet (5-7 yrs)

Saturday 9:30am Pre-k combo 

Saturday 10:00am Pre-k combo

Saturday 10:30am Pre-k combo

Saturday 11:00am Jr. Cheer & Tumble

Saturday 11:30am Cheer & Tumble (8+ yrs) 

Saturday 12pm Hip Hop 

Saturday 12:30pm Ballet